எமது ஆயத்த ஆடைத் தயாரிப்புகள்

Sponge Bra

1.Designed Elegantly

2.Size: 26” to 42” & more

3.Cotten Mixed material

4.Avilable in Black, Beach & White

5.Perfect Fittings

Double Cub Bra

1.Suitable for saree

2.Designed Elegantly

3.Size: 26” to 42” & more

4.Cotten Mixed material

5.Avilable in Black, Beach & White

Half Lace Bra

1.Suitable for T-Shirt, Shirt

2.Designed Elegantly

3.Size: 26” to 42” & more

4.Cotten Mixed material

5.Avilable in Black, Beach & White

Lace Bra

1.Side Lase, Half Lace, Full Lace Models

2.Suitable for T-Shirt, Shirt, Saree

3.Size: 26” to 42” & more

4.Cotten Mixed material

5.Avilable in Black, Beach & White

leggings

1.Suitable for all age & all dresses

2.Designed Elegantly

3.Extra Small to Fourth XL & more size

4.Cotten, Cotten Mixed material & silk

5.Avilable in All Colours (Most Black)

Three Quarter

1.Suitable for School Dresses & more

2.Designed Elegantly

3.Extra Small to Fourth XL & more size

4.Cotten, Cotten Mixed material & silk

5.Avilable in Black, White Colours

Fit Shorts

1.Suitable for all dresses

2.Designed Elegantly

3.Extra Small to Fourth XL & more size

4.Cotten, Cotten Mixed material & silk

5.Avilable in Black, White Colours

Skinny

1.Suitable for all dresses

2.Designed Elegantly

3.Extra Small to Fourth XL & more size

4.Cotten, Cotten Mixed material & silk

5.Avilable in Black, White Colours

       அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில் (100 க்கு மேற்பட்ட) எவ்வகையான உடைகளும் உற்பத்தி செய்து கொடுக்கப்படும். 500 க்கு மேற்பட்ட உற்பத்திகளுக்கு 6% விலைக்கழிவும் 1000க்கு மேற்பட்ட உற்பத்திகளுக்கு 14% விலைக்கழிவும் வழங்கப்படும்.

குறிப்பு: இவ்விலைக்களிவானது முழுப்தொகையையும் ஒரே தடவையில் வழங்குவோருக்கு மட்டும் பொருந்தும்.

*எவ்வகையாண உற்பத்தியாயினும் உற்பத்தியின் முழுத்தொகையின் பத்தின் ஆறு பகுதி முற்பணமாக செலுத்தப்பட்டால் மட்டுமே உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்படும்.

Web develepment & Maintanenced by: Bestworks